Семинар за насърчаване използването на възобновяема слънчева енергия от домакинствата и дискусия “Да бъдем енергийно активни”

Назад
19 юни 2023

София, 27.04.2013 г.: През последните трийсет години страната ни пропусна много възможности, за да направи хората енергийно активни и независими. Днес притиснати от енергийната криза, вместо да наваксаме пропуснатото, рискуваме да укрепим монопола още повече. Облекчават се процедурите за големите инвеститори, а пречките пред домакинствата и енергийните общности да подават в мрежата произведената неизползвана енергия остават. Да бъдат енергийно активни е еднакво важно както за бизнеса и общините, така и за домакинствата.

Хабитат България и гражданското сдружение “Обществен център за околна среда и устойчиво развитие” проведоха съвместно събитие, на което представиха начини за преодоляване на бариерите за активно използване на слънчевата енергия от домакинствата, така че прилагайки системата за нетно отчитане, те лесно да станат произвеждащи потребители на енергия. В него се включиха над 30 участника, сред които представители на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет (СНССЕИВ), Министерството на околната среда и водите (МОСВ), Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), общини, университети, професионални сдружения и неправителствени организации.

Част от ключовите въпроси, които организаторите отправиха към всички участници, засегнаха важността от въвеждането на „произвеждащ потребител“ (prosumer) и нетметъринг (net metering) в българската енергетика, както и облекчаване на бюрократичния процес при инсталирането на домашна фотоволтаична система. Във финалната дискусия се анализираха всички пропуски и се предложи изготвянето на „Пътна карта”, чрез която комплексно да се промени българското законодателство, така че то да бъде синхронизирано с европейското и в същото време да ни стимулира да бъдем енергийно активни. Това би ни помогнало да бъдем по-малко енергийно зависими и да допринесем за постигането на целта на ЕС за въглеродна неутралност до 2050 г.

Събитието е първият от поредица семинари на Консултативния съвет на заинтересованите страни за насърчаване използването на възобновяема слънчева енергия от домакинствата, част от проект EUKI “SUNRISE – Prosumer Solar Energy / Домакинства, произвеждащи енергия за бита от слънцето”, който Хабитат България изпълнява в консорциум с водеща организация Инициатива за жилищния сектор в Източна Европа (IWO) и партньори от Алианс на потребителите в Литва (LCA), Habitat for Humanity International (HFHI), Германско дружество за слънчева енергия (DGS) и Хабитат Македония. Проектът цели да спомогне преодоляването на бариерите за използване на възобновяема енергия (особено слънчева) от домакинствата в многофамилни жилищни сгради.

В България фотоволтаиците за балкони и фасади, с щепсел за включване в контакт (Plug-in PV с инсталирана мощност до 800W), са все още непопулярни в сравнение със страните от Западна Европа, където се прилагат от все повече домакинства. Тези фотоволтаици имат ниска себестойност, но висок потенциал за информиране на гражданите за възможностите за оползотворяване на слънчевата енергия и за мотивирането им да инсталират по-големи слънчеви енергийни системи в жилищните сгради.

Проектът стимулира въвеждането на инструменти за подпомагане и насърчаване на домакинствата в инсталирането на Plug-in PV, включително нетно отчитане на произведената и потребена енергия на годишна база, и се стреми да допринесе за постигане на по-високите цели на Европейския съюз за 55% намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. и въглеродна неутралност до 2050 г. Той е особено актуален в съвременните условия, когато високите цени на енергията показват важността на използването на ВЕИ за генериране на електричество, включително на ниво домакинства.

По време на събитието се проведе и дискусия “Да бъдем енергийно активни”, която е част от застъпническа кампания за енергийна независимост на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и „Зелени закони“. Те изпълняват проект „Да бъдем енергийно независими“, финансиран от Фонд „Активни граждани България“ по финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г.

Допълнителни източници на информация: 

Програма: Семинар за насърчаване използването на възобновяема слънчева енергия от домакинствата и дискусия “Да бъдем енергийно активни”

Презентации:
Какво представляват Plug-in PV
Да бъдем енергийно активни Производител и Потребител
Пътна Карта

Видеозапис:

ОЩЕ НОВИНИ

Този проект е част от Европейската инициатива за климата (EUKI). EUKI е инструмент за финансиране на проекти на германското Федерално министерство на икономиката и защитата на климата (BMWK). Конкурсът на EUKI за проектни идеи се осъществява от Германското дружество за международно сътрудничество (GIZ). Общата цел на EUKI е да се насърчи сътрудничеството в областта на климата в рамките на Европейския съюз (ЕС) с цел намаляване на емисиите от парникови газове. www.euki.de/en