За проекта

Проект SUNRISE – Prosumer Solar Energy. Домакинства, произвеждащи енергия за бита от слънцето.

Снимка: Инициатива за жилищния сектор в Източна Европа (IWO)

Проектът се изпълнява в периода 01.11.2022 г. – 30.04.2025 г. от консорциум с водеща организация Инициатива за жилищния сектор в Източна Европа (IWO) и партньори от Хабитат България, Алианс на потребителите в Литва (LCA), Habitat for Humanity International (HFHI), Германско дружество за слънчева енергия (DGS) и Хабитат Македония. Има за цел да спомогне преодоляването на бариерите за използване на възобновяема енергия (особено слънчева) от домакинствата в многофамилни жилищни сгради.

Проектът стимулира въвеждането на инструменти за подпомагане и насърчаване на домакинствата в инсталирането на Plug-in PV, включително нетно отчитане на произведената и потребена енергия на годишна база, и се стреми да допринесе за постигане на по-високите цели на Европейския съюз за 55% намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. и въглеродна неутралност до 2050 г. Той е особено актуален в съвременните условия, когато високите цени на енергията показват важността на използването на ВЕИ за генериране на електричество, включително на ниво домакинства.

ВЪЗДЕЙСТВИЕ В ДЪЛГОСРОЧЕН АСПЕКТ

Въвеждането на PROSUMER - ПРОИЗВЕЖДАЩ ПОТРЕБИТЕЛ допринася за:

 • намалени въглеродни емисии, ползи за околната среда и сигурност за домакинствата и обществото като цяло;
 • по-евтини сметки за енергия, енергийна автономност;
 • отприщване на частни инвестиции във ВЕИ;
 • инсталациите в малък мащаб ще накарат хората да осъзнаят, че заедно могат да окажат влияние върху енергийния преход.

ГЛАВНА ЦЕЛ

 • Увеличаване на използването на възобновяеми енергийни източници в жилищния сектор от отделните собственици на жилища или наематели - подход “PROSUMER" - произвeждащ потребител на енергия.

Проектът е част от Европейската инициатива за климата (EUKI). EUKI е инструмент за финансиране на проекти на германското Федерално министерство на икономиката и защитата на климата (BMWK). Конкурсът на EUKI за проектни идеи се осъществява от Германското дружество за международно сътрудничество (GIZ). Общата цел на EUKI е да се насърчи сътрудничеството в областта на климата в рамките на Европейския съюз (ЕС) с цел намаляване на емисиите от парникови газове. www.euki.de/en

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

 • Идентифициране на предизвикателствата и възможностите за участие на общността в прилагането на ВЕ в жилищния сектор;
 • Изграждане на капацитет;
 • Идентифициране и разпространение на решения за финансиране на ВЕИ и подход «ПРОИЗВЕЖДАЩ ПОТРЕБИТЕЛ» в жилищния сектор;
 • Повишаване на осведомеността и инсталиране на демонстрационни Рlug-in фотоволтаични системи.

Група 1

 • Проучване и анализ на правната и политическа рамка и нейното въздействие върху подхода Prosumer - Произвеждащ потребител на енергия от ВЕИ, в страните партньори;
 • Картографиране на заинтересованите страни и създаване на консултативна група за подобряване на прилагането на ВЕ в жилищните сгради в целевите държави;
 • Специфични за всяка държава препоръки за подходи, насочени към Prosumer - Произвеждащ потребител в жилищния сектор (стратегически документи).

Група 2

 • Проучване и картографиране на целевите организации, които работят пряко с потребителите на ниво сграда (етажни собствености, професионални домоуправители, организации за защита на потребителите);
 • Разработване на обучителна програма, съобразена с търсенето, за целевите/участващите организации, с фокус върху уязвимите потребители;
 • Разработване на технически материали за обучение и провеждане на обучение.

Група 3

 • Картографиране на финансовите продукти и услуги за ВЕ на ниво собственици на жилища/наематели (заеми, програми за подпомагане, субсидии, безвъзмездни средства и т.н.);
 • Оценка на финансовия потенциал на сдруженията на собствениците на жилища (ССЖ) за прилагане на по-малки мерки за ВЕИ;
 • Разпространение и повишаване на осведомеността относно решенията за финансиране на устройства за ВЕ на ниво собственици на жилища/наематели.

Група 4

 • Провеждане на входно и изходно проучване;
 • Повишаване на осведомеността сред обществото за Рlug-in фотоволтаични системи включващо:
 1. изработка на образователен видеоклип и шест броя инфографики;
 2. набор от данни за общи изображения и текстове за печатни материали;
 3. информационна кампания в социалните и традиционни медии.
 • Инсталиране на 30-40 демонстрационни фотоволтаични системи с възможност за включване.

 

Научете какво представлява системата Plug-in PV и какви са предимствата при нейното използване, като разгледате видеото и галерията от шест инфографики. 

ИНФОГРАФИКИ
Снимка: indielux

Програми на ЕС за енергийна ефективност и ВЕИ за домакинствата:

ЕВРОПЕЙСКАТА ЗЕЛЕНА СДЕЛКА

Постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г.:

 • 2019 Европейска зелена сделка
 • 2020 Вълна за обновяване нас градите
 • 2020 Next Generation EU - фонд за възстановяване С19 -750 млрд. Э
 • 2021 Европейски законодателен акт за климата
 • 2021 Фонд за справедлив (зелен) преход
 • 2021 Пакет на ЕК „Подготвени за цел 55“
 • 2022 REPowerEU, план за независимост от фосилните горива
 • 2023 Промишленият план на Зелената сделка – предложен през март

4-ТЕ СТЪЛБА НА ПРОМИШЛЕНИЯ ПЛАН

Разширяване на производствения капацитет на ЕС за технологии и продукти с нулеви нетни емисии:

 • Предвидима и опростена регулаторна среда за чисти технологии;
 • По-бърз достъп до финансиране;
 • Повишаване на уменията;
 • Отворена търговия за устойчиви вериги на доставки.

ПРЕДВИДИМА И ОПРОСТЕНА РЕГУЛАТОРНА СРЕДА

Даване на възможност на потребителите да се възползват от ниските разходи за възобновяеми енергийни източници:

 • Законодателен акт за промишленост с нулеви нетни емисии - превръщане на ЕС в дом за производство на чисти технологии и „зелени“ работни места;
 • Законодателен акт за суровините от изключителна важност;
 • Реформа на структурата на пазара на електроенергия.

REPowerEU

Икономии на енергия.

Диверсифициране на енергийните доставки.

Ускоряване на използването на възобновяеми енергийни източници:

 • Водещата цел за 2030 г. за възобновяемите енергийни източници да се увеличи от 40 % на 45 % в рамките на пакета „Подготвени за цел 55“;
 • Специална стратегия на ЕС за слънчевата енергия с цел удвояване на слънчевия фотоволтаичен капацитет до 2025 г. и за инсталиране на мощност от 600 GW до 2030;
 • Инициативата „Слънчеви покриви“ с поетапно въвеждане на правно задължение за инсталирането на слънчеви панели върху нови обществени и търговски сгради и нови жилищни сгради;
 • Удвояване на равнището на внедряване на термопомпи и мерки за интегрирането на геотермална и слънчева топлинна енергия в модернизираните районни и общински отоплителни системи.

РЕВИЗИРАНЕ НА ДИРЕКТИВАТА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ВЕИ 2018/2001

 • Да се направи по-лесно интегрирането на енергията от възобновяеми източници към мрежата;
 • Постигане на нова цел за 42,5% енергия от ВИ в енергийния микс;
 • Използване на 49% енергия от ВИ в сградите.

Нашите партньори

Научете повече за участниците в проекта

1. Инициатива за жилищния сектор в Източна Европа (IWO)

Инициатива за жилищния сектор в Източна Европа (IWO) е неправителствена организация, обединяваща частни и публични партньори, които се стремят към пазарно ориентирано и екологично развитие на жилищния и строителен сектор в Централна и Източна Европа. IWO прилага интегриран подход, като ангажира съответните заинтересовани страни и експерти от различни свързани области. Като координира своя цялостен опит и решения по отношение на управлението на бизнеса, технологиите, енергията и финансирането, IWO цели устойчив трансфер и обмен на ноу-хау. Съвместните дейности на IWO, нейните членове и партньори допринасят за разработването и изпълнението на проекти и програми в областта на жилищното строителство и строителния сектор в страните от Централна и Източна Европа.

Основните цели на Инициатива за жилищния сектор в Източна Европа са:

Иницииране и участие в разработването и изпълнението на повтoряеми модели и пилотни проекти в областта на жилищното настаняване, строителството и устойчивото градско развитие в Централна и Източна Европа;

Участие в разработването и подготовката на жилищни проекти и програми въз основа на пилотни проекти, насочени към широко и устойчиво развитие на жилищния сектор в Централна и Източна Европа, особено по отношение на пестене на енергия и намаляване на въглеродните емисии;

Подпомагане на институционалното изграждане и законодателните процеси, насочени към пазарно ориентирани структури;

Разширени програми за обучение и образование в жилищния и строителния сектор.

Основаният през 2001 г. берлински офис на IWO поддържа контакти с национални организации и институции, в т.ч. федералните министерства и финансиращите организации на федералното правителство като Корпорацията за заеми за възстановяване KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW), Германското дружество за инвестиции и развитие DEG (Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft DEG), Германско дружество за международно сътрудничество GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ) и организации, фокусирани върху Централна и Източна Европа като Комитета за източноевропейски икономически отношения (Ost-Ausschuss der deutschen Wirtschaft OA).

IWO има богат експертен опит в областта на енергоефективното обновяване на многофамилни сгради в Централна и Източна Европа, в Централна Азия, както и опит в подпомагането на общините при разработването на планове за развитие на жилищните квартали.

В контекста на SUNRISE, IWO ще поеме координацията на целия проект и ще гарантира правилното изпълнение на заложените дейности и постигането на набелязаните цели по проекта SUNRISE.

Научете повече: http://www.iwoev.org

2. Хабитат България (Habitat for Humanity Bulgaria)

“Подслон за човечеството“ (Хабитат България) е фондация в обществена полза, която работи за подобряване на жилищните условия и елиминирането на жилищната бедност и развива дейността си в четири основни стратегически направления – строителство на достъпни жилища, финансиране на жилищни подобрения, разработване на иновативни продукти и пазарни инструменти за подобряване на достъпността на жилищните подобрения, участие в изработването на жилищни политики, стратегически и програмни документи.

От стартиране на своята дейност през 2001 г., Хабитат България популяризира идеята за адекватните жилищни условия като основно човешко право и работи за активизиране на съзнанието на обществото в посока премахване на жилищната бедност.

Следвайки идеите и принципите на партньорство, обществено сътрудничество, доброволчество, загриженост и уважение към нуждите на другите, до момента Хабитат България е построила 12 нови жилища с помощта на над 450 доброволци от 44 страни по целия свят и е подкрепила повече от 6 000 партньорски семейства в 24 населени места в страната.

Хабитат България инициира създаването и е координатор на Национална коалиция за подобряване на жилищните условия в България „Достоен дом“. Коалицията е неформално обединение на организации, водени от общото желание, позиции и идеи за осигуряване на по-добри жилищни условия в България. Учредена е през януари 2014 г. и оттогава работи активно и набира нови привърженици и членове. Броят на членовете на Коалицията към момента е 36, сред които неправителствени организации, браншови и професионални камари и асоциации, водещи компании в строителния сектор, общински администрации.

Хабитат България е част от голямата мрежа на Habitat for Humanity – глобална неправителствена организация, работеща във всички 50 щата в САЩ, както и в над 70 страни по целия свят.

Научете повече: https://hfh.bg

3. Алианс на потребителите в Литва (LCA)

Създаден през 2012 г., Алиансът на потребителите в Литва (преди това - Алаинс на литовските потребителски организации) обединява 10 потребителски асоциации. Членове на Алианса са активни потребителски организации като Литовската асоциация на потребителите, Литовският съюз на потребителите, Центърът за защита на правата на потребителите, Литовската асоциация на банковите клиенти, Литовският съюз на гражданските съветници, Асоциацията "За честност в банкирането", Институтът за правата на потребителите, FiKVA - Асоциацията за управление на финансите и кредитите и Асоциацията на застрахователите, APGIDA - Асоциацията за защита на личната неприкосновеност и сигурността на данните. От 2013 г. Алиансът на потребителите в Литва е член на BEUC, Европейската организация на потребителите. Основната цел на Алианса е да представлява интересите на литовските потребители както на национално, така и на международно ниво пред правителствените институции, бизнеса и неправителствения сектор

Научете повече: https://vartotojualjansas.lt

4. Фондация Habitat for Humanity International (Nadacia HFHI) 

Фондация Habitat for Humanity International (Nadacia HFHI) е регионален офис за Европа и Близкия изток на международна неправителствена организация със седалище в Братислава, Словакия. Nadacia HFHI е международна неправителствена организация за жилищно настаняване с над 40-годишен опит, чиято мисия е да даде възможност на хората от най-бедните общности в света да преодолеят хроничната липса на приемливи жилища на достъпни цени. Nadacia HFHI се занимава с енергийна ефективност на жилищни сгради в Централна и Източна Европа, Балканите и Прибалтика от 2010 г. насам. Освен с енергийна ефективност на жилища и бедност, в Европа и съседните страни Nadacia HFHI работи и в следните области - застъпничество и жилищни права, жилищно микрофинансиране, обучение за придобиване на умения и финансова грамотност и жилищно настаняване на уязвими групи.

Научете повече: https://www.habitat.org/emea

5. Германско дружество за слънчева енергия (DGS)

Основаното през 1975 г. “Германско дружество за слънчева енергия" (DGS) е най-старата неправителствена организация за соларна енергия в Германия. От 1989 г. DGS е и германската секция на Международното дружество за слънчева енергия (ISES). DGS е регистрирана организация с нестопанска цел с около 3000 членове.

Основната цел на DGS е да се успее да снабди Германия с енергия от възобновяеми източници. Но фокусът не е само върху Германия. По този начин DGS подкрепя въвеждането на нови устойчиви техники за преобразуване на енергия и енергоспестяващи технологии, както и мерки за опазване на околната среда и климата в световен мащаб.

Следователно основен аспект от работата е образованието и разпространението на информация за възобновяемата енергия. DGS е призната организация за защита на потребителите и участва активно в различни групи за стандартизация. Поради това DGS е представителят за възобновяемата енергия в Германската федерация на техническите и научни организации (DVT). Членовете на DVT (сред които DIN, TÜV, VDE, VDI, DGS) работят за независими технически правила и норми

Освен да работим за повишаването на осведомеността и връзките с обществеността, както и да предоставяме консултации за местните власти, около 2000 г. започнахме да предлагаме и технически услуги и консултации в областта на слънчевата енергия. Оттогава насам портфолиото ни от услуги се е увеличило значително. Днес нашите експерти предлагат широка гама от услуги, включително технически проверки, приемане на инсталации, проучвания за производителност, технически консултации и много други. Тези услуги се предоставят в целия свят.

Основахме берлинската Соларна школа (Solar School) през 1996 г. в сътрудничество с местната занаятчийска камара. С нарастването на популярността в Германия и по света са създадени допълнителни соларни школи.

Нашите курсове са предназначени за инженери, архитекти и занаятчии, които търсят най-съвременното обучение в областта на възобновяемите енергийни източници. Само в Соларната школа в Берлин са обучени над 7000 курсиста. DGS Берлин е основала соларни школи в други страни в сътрудничество с агенции за развитие и местни партньори. В допълнение към курсовете за обучение на обучители започнахме изграждането на техническа инфраструктура за школи в Чили, Тайван, Етиопия, Македония, Турция, Бангладеш и Южна Африка.

Научете повече: https://www.dgs-berlin.de

6. Хабитат Македония (Habitat for Humanity Macedonia)

Хабитат Македония е социално предприятие, състоящо се от неправителствена организация и две дружества с ограничена отговорност, свързани с глобалната мрежа с нестопанска цел за жилищно настаняване на бедни Habitat for Humanity, чиято цел е да предоставя прости, достойни и достъпни жилищни решения за хората, живеещи в бедност. Освен че създава синергия при посрещането на жилищните нужди на бедните чрез строителство и микрофинансиране, организацията обединява усилия за доброволчество, развитие на капацитета, развитие на общността и застъпничество, като по този начин повишава широката обществена осведоменост за трансформиращата способност на адекватните жилищни условия.

Научете повече: http://www.habitat.org.mk

Европейска инициатива за климата (EUKI)

EUKI е инициатива на германското Федерално министерство на икономиката и защитата на климата (BMWK) за засилване на сътрудничеството в ЕС с цел допълнително развитие и изпълнение на амбициозната му политика за климата. Чрез EUKI, организациите в областта на климата могат да почерпят опит една от друга - инициативата подпомага диалога в рамките на Европа, обмена на добри практики, повишаване на информираността и трансфера на знания.

Научете повече: https://www.euki.de

 

НОВИНИ
Този проект е част от Европейската инициатива за климата (EUKI). EUKI е инструмент за финансиране на проекти на германското Федерално министерство на икономиката и защитата на климата (BMWK). Конкурсът на EUKI за проектни идеи се осъществява от Германското дружество за международно сътрудничество (GIZ). Общата цел на EUKI е да се насърчи сътрудничеството в областта на климата в рамките на Европейския съюз (ЕС) с цел намаляване на емисиите от парникови газове. www.euki.de/en