Какво представлява системата Plug-in PV и какви са предимствата при нейното използване?

Научете като изгледате видеото, създадено по проект EUKI “SUNRISE – Prosumer Solar Energy / Домакинства, произвеждащи енергия за бита от слънцето”, който Хабитат България изпълнява в консорциум с водеща организация Инициатива за жилищния сектор в Източна Европа (IWO) и партньори от Алианс на потребителите в Литва (LCA), Habitat for Humanity International (HFHI), Германско дружество за слънчева енергия (DGS) и Хабитат Македония. Проектът цели да спомогне преодоляването на бариерите за използване на възобновяема енергия (особено слънчева) от домакинствата в многофамилни жилищни сгради.

Проектът стимулира въвеждането на инструменти за подпомагане и насърчаване на домакинствата в инсталирането на Plug-in PV, включително нетно отчитане на произведената и потребена енергия на годишна база, и се стреми да допринесе за постигане на по-високите цели на Европейския съюз за 55% намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. и въглеродна неутралност до 2050 г. Той е особено актуален в съвременните условия, когато високите цени на енергията показват важността на използването на ВЕИ за генериране на електричество, включително на ниво домакинства.

Партньорите по проект “SUNRISE” на Европейската инициатива за климата се събраха в Берлин, за да насърчат използването на балконски фотоволтаични системи с възможност за директно включване в мрежата в страни като България, Северна Македония и Литва

БЕРЛИН - [10-11 октомври 2023 г.] - В стремежа си към устойчив начин на живот партньорите по проект SUNRISE на Европейската инициатива за климата (EUKI) проведоха работна среща в Берлин, на която обсъдиха постигнатия до момента напредък в изпълнението на дейностите по проекта и планираха бъдещите стъпки. Всички те участваха и в семинар, проведен от инициативата SoLocal Energy - Касел (Германия), по време на който детайлно се представи технологията на Plug-in фотоволтаичните системи и техните положителни аспекти в търсенето на устойчиви енергийни решения.  

Във все по-загрижения за околната среда свят проектът SUNRISE прави крачка напред по пътя към устойчивото бъдеще. Воден от Инициатива за жилищния сектор в Източна Европа (IWO) и подкрепен от Хабитат България, Алианс на потребителите в Литва (LCA), фондация Habitat for Humanity International (HFHI), Германско дружество за слънчева енергия (DGS) и Хабитат Македония, проектът е насочен към увеличаване използването на възобновяема енергия в жилищния сектор чрез подхода PROSUMER - овластяване на собственици или наематели на жилища да станат едновременно производители и потребители на енергия.

В основата му стои амбицията да се популяризира технологията на Plug-in PV (фотоволтаични системи за балкони) чрез реализирането на пилотни проекти в България, Северна Македония и Литва. В тези страни малките инвестиции в Plug-in PV системи предлагат достъпна и рентабилна алтернатива на големите и скъпи мерки за енергийна ефективност на сградите. Тези инициативи дават възможност на хората да допринасят активно за опазването на климата, като същевременно облекчават техните финансови разходи и помагат за справяне с енергийната бедност.

По време на семинара партньорите по проекта дискутираха конкретни предизвикателства във всяка една от страните, включително различните технически изисквания и условия при използването на Plug-in PV. Например разликите в електромерите, които отчитат енергията подадена в мрежата, като потребление, представляват пречка. Въпреки тези предизвикателства участниците получиха редица примери и ценни съвети свързани с техническите аспекти на фотоволтаичните системите - от електрическите конфигурации до възможностите за монтиране на балкони. Беше изразена благодарност към Арвид Яспер за неговите детайлни обяснения, които спомогнаха за разрешаването на част от сложните казуси.

По време на посещение на ufaFabrik, партньорите разгледаха допълнителни възможности за устойчиво градско развитие, включително соларни системи на покриви, зелени покриви, зелени фасади и събиране на дъждовна вода (RWH). Марко Шмидт, посветен в тази област и пионер от Техническия университет в Берлин, сподели интересна информация за развитието на ufaFabrik и показа въздействието на тези  дейности и процеси чрез убедителни статистически данни и цифри. Заставайки сред зелени покриви и соларни панели, участниците изпитаха от първа ръка трансформиращия потенциал на подобни зони, признавайки жизненоважната им роля за подобряване на градския живот и повишаване на качеството на живот в градовете.

За повече информация относно проекта SUNRISE посетете ➡ https://sunriseproject.hfh.bg/

За EUKI:

EUKI е инициатива на германското Федерално министерство на икономиката и защитата на климата (BMWK) за засилване на сътрудничеството в ЕС с цел допълнително развитие и изпълнение на амбициозната му политика за климата. Чрез EUKI, организациите в областта на климата могат да почерпят опит една от друга - инициативата подпомага диалога в рамките на Европа, обмена на добри практики, повишаване на информираността и трансфера на знания.

Какво представлява системата Plug-in PV и какви са предимствата при нейното използване?

Научете като разгледате галерията от шест инфографики, създадени по проект EUKI “SUNRISE – Prosumer Solar Energy / Домакинства, произвеждащи енергия за бита от слънцето”, който Хабитат България изпълнява в консорциум с водеща организация Инициатива за жилищния сектор в Източна Европа (IWO) и партньори от Алианс на потребителите в Литва (LCA), Habitat for Humanity International (HFHI), Германско дружество за слънчева енергия (DGS) и Хабитат Македония. Проектът цели да спомогне преодоляването на бариерите за използване на възобновяема енергия (особено слънчева) от домакинствата в многофамилни жилищни сгради.

В България фотоволтаиците за балкони и фасади, с щепсел за включване в контакт (Plug-in PV с инсталирана мощност до 800W), са все още непопулярни в сравнение със страните от Западна Европа, където се прилагат от все повече домакинства. Тези фотоволтаици имат ниска себестойност, но висок потенциал за информиране на гражданите за възможностите за оползотворяване на слънчевата енергия и за мотивирането им да инсталират по-големи слънчеви енергийни системи в жилищните сгради.

Проектът стимулира въвеждането на инструменти за подпомагане и насърчаване на домакинствата в инсталирането на Plug-in PV, включително нетно отчитане на произведената и потребена енергия на годишна база, и се стреми да допринесе за постигане на по-високите цели на Европейския съюз за 55% намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. и въглеродна неутралност до 2050 г. Той е особено актуален в съвременните условия, когато високите цени на енергията показват важността на използването на ВЕИ за генериране на електричество, включително на ниво домакинства.

Научете повече за системата Plug-in PV от линковете по-долу:
Соларният модул Plug-in PV генерира електроенергия от слънчевата светлина, която инвертор преобразува в „битова електроенергия“. Той се свързва директно към съществуваща електрическа мрежа в жилището, чрез включване на щепсела в контакта.

Източници на немски език:
• Fragen und Antworten zu steckbaren Solar-Geräten
• Balkonfraftwerk.de from the part „Ihre Vorteile im Überblick”
• Balkonkraftwerk – FAQ
• Eigenen Sonnenstrom erzeugen!
• Solocal-energy.de/balkonkraftwerke – FAQ
• Die Mini-Solaranlage liefert Ökostrom vom Balkon Solarenergie in der Mietwohnung
• Auswahl des richtigen Balkonkraftwerkes
• Kosten und Amortisation von Balkonkraftwerken
• Aufbau und Funktionsweise von Balkonkraftwerken
• PRIWATT – FAQ
• Balkonkraftwerk Test-Check 2023: Infos & Anbieter im Überblick
• Steckersolargerät / Balkonsolaranlage
• Steckersolar: Solarstrom vom Balkon direkt in die Steckdose
• STECKER-SOLAR-SIMULATOR
• DER MARKT FÜR STECKERSOLARGERÄTE 2022
• So einfach ist es, ein Balkon-Solarmodul in Betrieb zu nehmen

Източници на английски език:
• Mister Balcony – FAQ
• Solar Microinverter For Balcony Solar System In Germany

Този проект е част от Европейската инициатива за климата (EUKI). EUKI е инструмент за финансиране на проекти на германското Федерално министерство на икономиката и защитата на климата (BMWK). Конкурсът на EUKI за проектни идеи се осъществява от Германското дружество за международно сътрудничество (GIZ). Общата цел на EUKI е да се насърчи сътрудничеството в областта на климата в рамките на Европейския съюз (ЕС) с цел намаляване на емисиите от парникови газове. www.euki.de/en