Какво представлява системата Plug-in PV и какви са предимствата при нейното използване?

Научете като изгледате видеото, създадено по проект EUKI “SUNRISE – Prosumer Solar Energy / Домакинства, произвеждащи енергия за бита от слънцето”, който Хабитат България изпълнява в консорциум с водеща организация Инициатива за жилищния сектор в Източна Европа (IWO) и партньори от Алианс на потребителите в Литва (LCA), Habitat for Humanity International (HFHI), Германско дружество за слънчева енергия (DGS) и Хабитат Македония. Проектът цели да спомогне преодоляването на бариерите за използване на възобновяема енергия (особено слънчева) от домакинствата в многофамилни жилищни сгради.

Проектът стимулира въвеждането на инструменти за подпомагане и насърчаване на домакинствата в инсталирането на Plug-in PV, включително нетно отчитане на произведената и потребена енергия на годишна база, и се стреми да допринесе за постигане на по-високите цели на Европейския съюз за 55% намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. и въглеродна неутралност до 2050 г. Той е особено актуален в съвременните условия, когато високите цени на енергията показват важността на използването на ВЕИ за генериране на електричество, включително на ниво домакинства.

Партньорите по проект “SUNRISE” на Европейската инициатива за климата се събраха в Берлин, за да насърчат използването на балконски фотоволтаични системи с възможност за директно включване в мрежата в страни като България, Северна Македония и Литва

БЕРЛИН - [10-11 октомври 2023 г.] - В стремежа си към устойчив начин на живот партньорите по проект SUNRISE на Европейската инициатива за климата (EUKI) проведоха работна среща в Берлин, на която обсъдиха постигнатия до момента напредък в изпълнението на дейностите по проекта и планираха бъдещите стъпки. Всички те участваха и в семинар, проведен от инициативата SoLocal Energy - Касел (Германия), по време на който детайлно се представи технологията на Plug-in фотоволтаичните системи и техните положителни аспекти в търсенето на устойчиви енергийни решения.  

Във все по-загрижения за околната среда свят проектът SUNRISE прави крачка напред по пътя към устойчивото бъдеще. Воден от Инициатива за жилищния сектор в Източна Европа (IWO) и подкрепен от Хабитат България, Алианс на потребителите в Литва (LCA), фондация Habitat for Humanity International (HFHI), Германско дружество за слънчева енергия (DGS) и Хабитат Македония, проектът е насочен към увеличаване използването на възобновяема енергия в жилищния сектор чрез подхода PROSUMER - овластяване на собственици или наематели на жилища да станат едновременно производители и потребители на енергия.

В основата му стои амбицията да се популяризира технологията на Plug-in PV (фотоволтаични системи за балкони) чрез реализирането на пилотни проекти в България, Северна Македония и Литва. В тези страни малките инвестиции в Plug-in PV системи предлагат достъпна и рентабилна алтернатива на големите и скъпи мерки за енергийна ефективност на сградите. Тези инициативи дават възможност на хората да допринасят активно за опазването на климата, като същевременно облекчават техните финансови разходи и помагат за справяне с енергийната бедност.

По време на семинара партньорите по проекта дискутираха конкретни предизвикателства във всяка една от страните, включително различните технически изисквания и условия при използването на Plug-in PV. Например разликите в електромерите, които отчитат енергията подадена в мрежата, като потребление, представляват пречка. Въпреки тези предизвикателства участниците получиха редица примери и ценни съвети свързани с техническите аспекти на фотоволтаичните системите - от електрическите конфигурации до възможностите за монтиране на балкони. Беше изразена благодарност към Арвид Яспер за неговите детайлни обяснения, които спомогнаха за разрешаването на част от сложните казуси.

По време на посещение на ufaFabrik, партньорите разгледаха допълнителни възможности за устойчиво градско развитие, включително соларни системи на покриви, зелени покриви, зелени фасади и събиране на дъждовна вода (RWH). Марко Шмидт, посветен в тази област и пионер от Техническия университет в Берлин, сподели интересна информация за развитието на ufaFabrik и показа въздействието на тези  дейности и процеси чрез убедителни статистически данни и цифри. Заставайки сред зелени покриви и соларни панели, участниците изпитаха от първа ръка трансформиращия потенциал на подобни зони, признавайки жизненоважната им роля за подобряване на градския живот и повишаване на качеството на живот в градовете.

За повече информация относно проекта SUNRISE посетете ➡ https://sunriseproject.hfh.bg/

За EUKI:

EUKI е инициатива на германското Федерално министерство на икономиката и защитата на климата (BMWK) за засилване на сътрудничеството в ЕС с цел допълнително развитие и изпълнение на амбициозната му политика за климата. Чрез EUKI, организациите в областта на климата могат да почерпят опит една от друга - инициативата подпомага диалога в рамките на Европа, обмена на добри практики, повишаване на информираността и трансфера на знания.

Какво представлява системата Plug-in PV и какви са предимствата при нейното използване?

Научете като разгледате галерията от шест инфографики, създадени по проект EUKI “SUNRISE – Prosumer Solar Energy / Домакинства, произвеждащи енергия за бита от слънцето”, който Хабитат България изпълнява в консорциум с водеща организация Инициатива за жилищния сектор в Източна Европа (IWO) и партньори от Алианс на потребителите в Литва (LCA), Habitat for Humanity International (HFHI), Германско дружество за слънчева енергия (DGS) и Хабитат Македония. Проектът цели да спомогне преодоляването на бариерите за използване на възобновяема енергия (особено слънчева) от домакинствата в многофамилни жилищни сгради.

В България фотоволтаиците за балкони и фасади, с щепсел за включване в контакт (Plug-in PV с инсталирана мощност до 800W), са все още непопулярни в сравнение със страните от Западна Европа, където се прилагат от все повече домакинства. Тези фотоволтаици имат ниска себестойност, но висок потенциал за информиране на гражданите за възможностите за оползотворяване на слънчевата енергия и за мотивирането им да инсталират по-големи слънчеви енергийни системи в жилищните сгради.

Проектът стимулира въвеждането на инструменти за подпомагане и насърчаване на домакинствата в инсталирането на Plug-in PV, включително нетно отчитане на произведената и потребена енергия на годишна база, и се стреми да допринесе за постигане на по-високите цели на Европейския съюз за 55% намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. и въглеродна неутралност до 2050 г. Той е особено актуален в съвременните условия, когато високите цени на енергията показват важността на използването на ВЕИ за генериране на електричество, включително на ниво домакинства.

6. Какви са предимствата на соларния модул за включване? Изгодно ли е за мен?

*юг / *изток

С включването на соларен модул към електрическата мрежа вие давате своя личен принос към енергийния преход. Мини соларните системи обикновено произвеждат достатъчно електроенергия, за да покрият в слънчеви дни значителна част от базовото натоварване и от пиковото натоварване на домакинството в обедните часове.

Един стандартен соларен модул с мощност 380 вата, монтиран на балкон с южно изложение и без засенчване, осигурява около 280 киловатчаса електроенергия годишно. Така вашето потребление на електроенергия се намалява с приблизително същото количество, както ако можете да потребявате електроенергията директно в домакинството.

Това количество електроенергия се равнява приблизително на годишното потребление на един хладилник и на една пералня в домакинство от двама души. При средна цена на електроенергията от 33 евроцента това води до годишни икономии от около 66 евро.

Един соларен модул за включване със стандартен модул обикновено струва между 350 и 600 евро. Тъй като понастоящем търсенето е много голямо и доставката на компоненти се забавя, в някои случаи цените са значително по-високи. В замяна на това обаче разходите за електроенергия в домакинствата също са се увеличили значително през последните месеци.

Добивът на модула, а оттам и неговата икономическа ефективност, зависят от различни фактори. Към тях спадат разходите за закупуване, насочването на модула с възможно най-малко засенчване и, разбира се, актуалната цена на електроенергията от доставчика на електроенергия. Особено полезен е вертикалният монтаж от външната страна на парапета на балкон, който е обърнат от югозапад на югоизток, без да има засенчване. Вертикалното разположение намалява пиковете на неизползваемо производство през лятото и увеличава използваемите добиви през зимното полугодие.

За място със средна продължителност на слънчевото греене в Германия можете да прецените икономическата ефективност на соларен модул с Соларен симулатор за включване на HTW Берлин оценка.

Вие не само намалявате сметките си за електроенергия, но и правите нещо добро за околната среда: Минисоларната система спестява около 2,5 тона емисии на CO2 за 20 години. 

Неподходящи места за монтаж са:

 • зад парапета на балкона, в нишата на балкона,
 • на стената под балкона на горния етаж,
 • Места със сянка, например от дървета, стълбове за осветление или съседни сгради.

Постоянното, дори частично засенчване или замърсяване на модулите може да доведе до намаляване на добива, което се отразява значително по-осезаемо, отколкото при една фотоволтаична система. Затова трябва редовно да проверявате модула и да го почиствате от замърсявания.

7. Има ли субсидия за соларни модули за включване към електрическата мрежа?

Все повече общини, отделни федерални провинции и регионални съюзи подпомагат соларните модули за включване към електрическата мрежа, чрез субсидии. Освен това мрежовите оператори и доставчиците на електроенергия все повече подкрепят това приложение, като опростяват регистрацията и не възпрепятстват използването, или дори активно насърчават такива системи. Внимавайте! Често в условията за субсидиране се поставят и изисквания, като например използването на специален захранващ контакт, проверка на електрическата инсталация от електротехник или поемане на разходите за монтаж на нов електромер. За да се избегнат проблеми със субсидирането, тези точки задължително трябва да се изпълнят. 

При соларните модули за включване към електрическата мрежа, преференциалната тарифа на Закона за енергията от възобновяеми източници обикновено също не се прилага. Ако например един соларен модул произвежда 500 киловатчаса електроенергия годишно и 150 киловатчаса от тях постъпват в мрежата, това означава тарифа за изкупуване на електроенергия от около 12 евро годишно. На това се противопоставят редовните, но непропорционално високи разходи за отчитане на електромерите и за фактуриране.

8. Къде трябва да регистрирам соларно устройство за включване към електрическата мрежа?

В своя Регламент 2016/631 Европейският съюз класифицира малките генератори с мощност под 800 вата като „незначителни“, тъй като те „нямат системно значение“. Въпреки това германските мрежови оператори искат всички електроцентрали да бъдат регистрирани при тях, независимо от тяхната мощност. Дейността обаче не зависи от разрешението. Те са включили това изискване в съответната нормативна уредба (правило за приложение VDE-AR-N 4105). При това за генератори с променлив ток до 600 вата,  което включва и соларни модули за включване към електрическата мрежа според нашето определение, е предвиден опростен формуляр. Все пак не е задължително този формуляр да бъде попълнен от електротехник; можете да го направите и сами, ако използвате соларен модул за включване.

Много мрежови оператори предоставят опростените формуляри на своя уебсайт, а някои ги изпращат при поискване. Някои от тях дори предлагат особено удобна онлайн регистрация. Към регистрацията трябва да приложите лист с данни на използвания инвертор, който показва, че устройството отговаря на изискванията за свързване към мрежата (декларация за съответствие).

Някои производители на балконни модули предлагат помощ при регистрацията.

Въпреки че се спори дали соларните модули за включване към електрическата мрежа, изобщо са „инсталации“, поне доколкото тези системи нямат фиксирано свързване, а се включват към електрическата верига чрез щепсел като домакинските уреди, Федералната агенция за мрежите също изисква регистрация в Регистър на основните данни за пазара.

Така че в момента са необходими 2 регистрации: При местния оператор на електропреносната мрежа и във Федералната агенция за мрежите. При тези регистрации е важно и двата пъти да се въвеждат едни и същи технически данни, като например мощността или датата на въвеждане в експлоатация, тъй като данните се сравняват помежду си във фонов режим.

За потребителите регистрациите нямат никакви предимства, а само създават бюрократични затруднения. Тъй като соларният модул за включване към електрическата мрежа формално е също така и свързана към мрежата фотоволтаична система, се изискват регистрации. Без регистрация в регистъра на основните данни за пазара може да бъде наложена глоба.

Указание: Ако вече имате фотоволтаична система на покрива, която е по-стара от 12 месеца и чиято електроенергия се потребява частично в домакинството, соларният модул за включване се счита за допълнителна нова система. Ако не е монтиран на същия покрив (със същата насоченост и наклон), операторът на мрежата вероятно ще поиска допълнителен електромер. При тези обстоятелства експлоатацията на соларния модул за включване става нерентабилна. Само ако покривната инсталация е по-нова от 12 месеца (валидна е датата на въвеждане в експлоатация), соларният модул може впоследствие да се регистрира при оператора на мрежата и в регистъра на основните данни за пазара като разширение на съществуващата инсталация.

9. Трябва ли ми нов електромер?

Дори ако соларните модули са предназначени за собствено потребление, а не за захранване на мрежата, електроенергията все пак може да постъпва в мрежата. От техническа гледна точка това не е проблем, а и е разрешено, ако използвате инвертори, които отговарят на стандарта.

Поради включването на соларния модул може да се случи така, че конвенционалните електромери с механични въртящи се шайби („електромерите на Ферари“) да работят в обратна посока, тъй като тези електромери не са оборудвани с ограничител. Ето защо в този случай операторът на мрежата като оператор на основната измервателна точка заменя конвенционалния електромер със съвременен електронен електромер, който се нарича още съвременно измервателно устройство (mME).

Тези електромери се предлагат в две версии: Електромерите за измерване в една посока продължават да измерват само изразходваната електроенергия и не отчитат назад, когато електроенергията постъпва в мрежата. (Малкият) излишък на захранване не се измерва с този вариант на електромер.

Вторият вариант е двупосочен електромер. Технически това са едни и същи електромери, но те са програмирани така, че да записват и да показват поотделно двете посоки на отчитане – електроенергията, която се черпи от мрежата, и електроенергията, която се връща обратно в мрежата. Такива електромери се използват и за фотоволтаични системи с излишък на енергия.

През следващите няколко години законодателят предвижда всички електромери в Германия, в рамките на т.нар Въвеждане на интелигентни измервателни уреди да бъдат заменени с такива модерни измервателни устройства. 

Ако операторът на електропреносната мрежа премахне стария електромер и вместо него монтира модерно измервателно устройство, той не може да начислява разходи за това. Тъй като Законът за експлоатацията на измервателните пунктове предвижда, че разходите за монтиране и демонтиране на електромерите вече трябва да се съдържат в годишната цена за измерване. Много мрежови оператори заявяват съгласие да се откажат от сметката за електромера още при регистрация на соларен модул.

Ако се инсталира модерно измервателно устройство, годишните разходи за измерване могат да нараснат до законоустановения максимум от 20 евро годишно.

Уверете се, че избраният от вас доставчик на електроенергия или основният доставчик не фактурира двойно разходите за измерване като част от основната цена за закупуване на електроенергия.

10. Какво трябва да знам при покупка?

Трябва да купувате само готови за включване устройства.

От техническа гледна точка е много важно включеният в комплекта инвертор да има декларация за съответствие съгласно VDE AR 4105, само тогава той може да се използва в електрическата мрежа. Също така се уверете, че инверторът е ограничен до максимална изходна мощност (променлив ток) от 600 вата (AC). Соларните модули могат да имат по-голяма мощност.

В отделни случаи фирмите продават например устройства с отворени краища на кабелите без щепсели за свързване. Очевидно е, че тогава клиентите сами трябва да монтират щепсела.

По този начин фирмите-производители прехвърлят отговорността за завършването на продукта върхукупувача. От правна гледна точка обаче това може да се прави само от квалифициран електротехник, а не от човек без специализирани познания. Същото важи и за подмяната на гнездо: Това също трябва да се извърши официално от квалифициран електротехник.

Потребителските центрове препоръчват, при покупката да се уверите, че фирмите-производители на соларни модули за включване към електрическата мрежа са спазили стандарта за безопасност DGS (DGS 0001:2019-10). Очаква се през 2024 г. да бъде изготвен продуктов стандарт за соларни модули за включване към електрическата мрежа. Понастоящем той е в процес на разработване.

Мини соларните системи, наричани още балконни електроцентрали, понякога могат да се закупят от местни специализирани търговци на фотоволтаици. Повечето оферти обаче се предлагат в специализирани онлайн магазини. Обзор на пазарите в тази връзка можете да намерите на тези интернет-страници:

 • Списание PV (Търговско списание за фотоволтаици)
 • Pvplug.de (Германско дружество за слънчева енергия)

Междувременно оферти могат да се намерят и в магазините за намаления или на пазарите за електроника. Обикновено обаче те са много по-скъпи от специализираните търговски оферти, а съветите и изборът в тях са доста ограничени. Уверете се, че офертите са технически изчерпателни и например включват и подконструкцията.

Ако всички изисквания са изпълнени, можете да включите устройството сами. На някои места помагат и семинарите „направи си сам“, провеждани например от регионални енергийни кооперативи или други инициативи, както и хора от квартала, които вече са натрупали собствен опит със соларни модули.

11. Как да разбера дали работи и каква е неговата ефективност?

Самите соларни модули или модулни инвертори не показват директно функционалността или текущата производителност. Понякога инверторите имат светодиод, който сигнализира за определени работни състояния, като мига или свети. Това обаче не е достатъчно, за да се установи дали устройството работи правилно и каква е неговата производителност.

Някои инвертори включват измерване на мощността, което можете да отчетете и запазите с помощта на външно допълнително устройство. Това може да стане и чрез онлайн връзка с интернет портал, подобно на фотоволтаичните системи (мониторинг). Тогава производството на енергия може частично да се отчита и на мобилния телефон. 

Ако уредът е свързан към контакта чрез щепсел „Шуко“ – при условие че това е разрешено за закупения уред – можете да използвате наличен в търговската мрежа електромер, който да се включи между контакта и хладилника, за да определите консумацията на електроенергия. Много от тези устройства могат да измерват и в обратна посока и по този начин са подходящи и като измервателен уред за производство на електроенергия за соларен модул.

На същия принцип работят така наречените „интелигентни контакти“; те могат да се превключват чрез WLAN от рутера или от управлението на интелигентния дом и често включват и измерване на енергията.

Както електромерите, така и интелигентните контакти все още не са достъпни за свързване чрез така наречения специален щепсел „Виланд“. В този случай в контакта може да се инсталира малко електронно устройство, което да събира данните. Тази електроника също така измерва потока на тока и го изпраща чрез Bluetooth или WLAN към интернет рутера или смартфона.

Когато соларните модули и инверторите са достигнали края на експлоатационния си живот, можете да ги занесете в местния център за рециклиране или в пункта за продажба, за обезвреждане и рециклиране.

Контролен списък: Стъпка по стъпка към соларния модул за включване

 1. Подходящи ли са местните условия за свързване на соларен модул за включване? Има ли там възможно най-много слънце?
 2. Дали мястото на инсталиране, контактът и веригата са на съвременно ниво?
 3. Съгласни ли са наемодателят или общността на собствениците?
 4. Има ли евентуално някакви ограничения по силата на строителното или уставното право, например поради разпоредбите за опазване на паметниците на културата в случай на стар градски център или горно остъкляване?
 5. Какви са изискванията на оператора на мрежата и на евентуалния субсидиращ орган?
 6. Намерихте ли подходящата оферта, която да отговаря на всичките ви изисквания? (техника, цена/качество, доставка, монтаж и свързване, стандарт за безопасност на DGS/стандарт за бъдещи устройства)
 7. Мислили ли сте за мониторинг, за да проверите ефективността?
 8. Имате ли под ръка експерти или местна група „направи си сам“, към които да се обърнете в случай на съмнение?
 9. Всичко ли е ясно с регистрацията и необходимата смяна на електромерите?

Това съдържание е подготвено от потребителските центрове Северен Рейн-Вестфалия и Райнланд-Пфалц за мрежата от потребителски центрове в Германия.

Източник: Steckersolar: Solarstrom vom Balkon direkt in die Steckdose

С помощта на соларни модули, които се включват към електрическата мрежа, можете да произвеждате собствена електроенергия от слънцето като наемател или като собственик на жилище. Затова ще ви информираме за какво да внимавате.

Най-важната информация накратко:

 • На балкона или на терасата също можете сами да произвеждате слънчева енергия и да я консумирате в домакинството.
 • Соларните модули с включване към електрическата мрежа, произвеждат електроенергия за собствена употреба, но не са предназначени за включване в мрежата.
 • Системите с балконни модули са безопасни и финансово изгодни в дългосрочен план.
 • Понастоящем някои правила и изисквания все още са ненужно сложни, но това не бива да ви притеснява.
 • Вече се обсъждат някои мерки за опростяване, които обаче, за съжаление, все още не са приложими на практика.
Снимка: sandra zuerlein / stock.adobe.com
Снимка: sandra zuerlein / stock.adobe.com

Ще има ли скоро по-опростени правила за соларните модули за включване към електрическата мрежа?

На 11 януари 2023 г. Германският съюз за електротехника, електроника и информационни технологии (VDE) публикува становище, в което призовава за по-опростени правила за соларните устройства за включване. Потребителските централи приветстват планираните опростявания. Понастоящем тези опростявания, включително допускането на щепсела „Шуко“, премахването на регистрацията при мрежовия оператор и увеличаването на ограничението на мощността от 600 на 800 вата (AC), са само предложение в становището на VDE. Поради това те все още не са валидни и приложими.

Федерацията на германските потребителски организации (vzbv) също препоръчва използването на щепселите „Шуко“.

Важно е да знаете: От 1 януари 2023 г. фотоволтаичните системи и системите за съхранение на енергия от батерии се облагат с ДДС в размер на 0%. Този нулев процент се отнася и за соларните модули за включване към електрическата мрежа.

1. Какво представлява соларният модул за включване и как работи?

Имате ли балкон или тераса? Тогава там можете да произвеждате собствена соларна енергия и да станете активна част от енергийния преход – с помощта на соларен модел за включване. Тези малки фотоволтаични системи често се наричат още мини соларни системи, соларни системи „plug & play“ или балконни електроцентрали, тъй като могат да се монтират например на парапета на балкона. Това обаче не е „система“ в техническия смисъл на думата, а по-скоро домакински уред за производство на електроенергия.

Какво може да прави соларният модул за включване? Соларният модул генерира електроенергия от слънчевата светлина, която инвертор преобразува в „битова електроенергия“. Той се свързва директно към съществуваща електрическа верига в жилището. В най-простия случай за тази цел включвате щепсел в съществуващ контакт.

Електричеството от соларния модул се подава например към контакта на балкона и оттам към телевизора, хладилника и пералнята, които са включени към други контакти в апартамента. Тогава електромерът отчита по-бавно, а от обществената мрежа се черпи по-малко електроенергия. Ако електроенергията от балкона не е достатъчна за работата на домакинските уреди, просто се подава електроенергия от мрежата.

Без връзка с електрическата мрежа соларните модули не произвеждат електричество. При къмпингуване или на градински парцел вместо това можете да използвате така наречените „островни системи“ с батерия и различен тип инвертор.

Соларните модули за включване обикновено се състоят от 1 или 2 стандартни соларни модула и инвертор. В зависимост от оборудването се добавят допълнителни компоненти.

1. Модули за слънчева енергия: Соларният захранващ блок за включване в мрежата се състои от един до два соларни модула. Един модул е с номинална мощност от около 300 W, с размери около 1 x 1,70 м и тегло до 20 kg. Някои системи се състоят и от няколко по-малки модула.

2. Инвертор: Той е вграден в соларния модул или е прикрепен отделно, например към рамката на модула.

3. Свързващ кабел: Кабелът води от инвертора до подходящ външен контакт.

4. Проверка на функциите: С помощта на електромер – със или без интернет връзка – можете да измерите колко електроенергия се произвежда.

5. Сигурен монтаж: Монтажът на соларните модули се извършва с помощта на подходящи материали за монтаж, за да могат безопасно да издържат на вятъра и атмосферните условия. Предварително изяснете дали избраните соларни модули могат да се монтират на планираното място. Не всички модули са подходящи за всеки балкон и е необходимо съгласието на наемодателя или на сдружението на етажната собственост.

Соларни модули: Стандартните модули са с размери около 1 метър на 1,7 метра, тежат около 20 килограма и осигуряват номинална мощност от 350 до повече от 400 вата. Освен това се предлагат и соларни модули без стъклена предна част или соларни модули с по-малък формат, които са особено подходящи за по-лесен монтаж, например на балкон.

Инвертор: Инверторът съдържа електрониката, която преобразува постоянния ток, произведен от слънчевата светлина от соларния модул, в променлив ток по такъв начин, че произведеното електричество да може да се подава директно към електрическата мрежа на дома и да се използва от наличните домакински уреди. Този модулен инвертор отговаря на всички технически изисквания и на изискванията за безопасност, на които трябва да отговарят и по-големите уреди. Обикновено е подходящ за използване на открито.

Свързване към електрическата мрежа: Връзката към електрическата мрежа се осъществява чрез кабел с щепсел. Обикновено не е предвидена фиксирана връзка, за да може соларният модел може да се включва или изключва по всяко време и да се използва на друго място, без да се налага да наемате фирма за електроинсталации. В спецификациите на производителя ще откриете кой съединител е предназначен за свързване. По принцип има две възможности – специалният щепсел тип „Виланд“ или щепселите „Шуко“, които обикновено се използват в домакинствата. Впрочем няма значение към коя от трите фази на електрическата мрежа е свързан даден соларен модул; електроенергията се използва и от устройствата на другите две фази.

Монтаж на соларен модул: На монтажа на соларния модул трябва да се обърне специално внимание. Мястото и материалите за монтаж трябва да са подходящи за тази цел. Информация за това се съдържа в спецификациите на производителя (инструкциите за експлоатация). Повечето фирми продават и готови комплекти за сглобяване. Най-важното тук е соларният модул да не може да се повреди от вятъра или да падне поради собственото си тегло.

Мониторинг: Препоръчва се използването на подходящо измервателно устройство за проверка на правилното функциониране на соларния модул и количеството енергия, която доставя. При някои инвертори има допълнителни устройства, които поемат тази функция. В противен случай можете да използвате измервателни уреди с гнездо или измервателни сензори чрез WLAN или Bluetooth.

Съхранение на енергията в батерии: Соларната електроенергия не се съхранява в соларния модул, а се подава към битовата електрическа мрежа и се консумира директно. Отделни производители от време на време включват в продуктовата си гама малки акумулаторни устройства. Засега обаче няма продукти, които да са икономически изгодни. Поради това не препоръчваме използването на батерии за съхраняване на енергия за соларните модули.

2. Каква е разликата в сравнение с фотоволтаичната система?

За разлика от фотоволтаичните системи, значително по-малките соларни модули за включване към електрическата мрежа са предназначени за частни лица, които могат сами да ги инсталират, свързват и използват. Можете също така сами да се регистрирате при оператора на мрежата и в Регистъра на основните данни за пазара. Мини соларните системи могат също така лесно да се демонтират и да се използват на друго място, например при смяна на жилището. Мощността им е до 600 вата (инверторна мощност).

Фотоволтаичните системи на частни домове, от друга страна, имат мощност между 3 и 20 киловата (kWp). Те се състоят от няколко компонента, чието инсталиране и поддръжка трябва да се извършат от специализирана фирма, която също така извършва необходимите технически справки и регистрации при местния мрежов оператор. Фотоволтаичната система е трайно монтирана за постоянна експлоатация и може да бъде демонтирана и преместена в друга сграда само със значителни разходи.

В този видеоклип можете да видите как изглежда един соларен модул в експлоатация и опита на собствениците на балконни електроцентрали:

3. Подходящ ли е соларният модул за моя дом?

По принцип соларният модул за включване е подходящ за апартаменти с

 • балкон или
 • тераса или
 • покривна повърхност над жилището респ. пред прозореца, покрив на гараж или
 • повърхност на външна стена, обърната към слънцето.

Соларният модул за включване към електрическата мрежа е значително по-изгоден от фотоволтаичната система и следователно може да се финансира и от лица с ниски доходи.

Можете също така да поставите соларен модул на терасата или в градината. Когато се местите, можете просто да вземете устройството със себе си.

За апартаменти под наем и за собствени апартаменти е валидно следното: Ако искате да монтирате соларния модул на парапета на балкона или на стената на къщата, собственикът или общността на собствениците обикновено трябва да дадат съгласието си. Откакто Законът за собствеността върху жилища (WEG) беше изменен през 2020 г., за това вече не се изисква единодушие, а само разрешение с мнозинство.

 • Моля, имайте предвид, че в специални случаи разпоредбите за защита на историческите паметници могат да противоречат на проекта.
 • Например при непосредствена близост на сгради със статут на паметници на културата; или в центъра на място със статут на паметник на културата, или ако строителните разпоредби не позволяват осъществяването на проекта. Ключова дума: горно остъкляване.

4. Безопасни ли са соларните модули за включване?

По принцип устройствата са изключително безопасни. Към края на 2021 г. в Германия в експлоатация са повече от 190 000 такива системи. Досега не е известен нито един случай на материални щети или пострадали хора. Това се дължи на факта, че използваната техника е много усъвършенствана и се използват същите компоненти, каквито се използват в професионално инсталираните фотоволтаични системи. Могат да се използват само компоненти, произведени и тествани в съответствие със стандартите.

Соларните модули за включване са безопасни, ако използваните модулни инвертори отговарят на изискванията, които се поставят и за инверторите за нормални фотоволтаични системи. Стандартът за монтаж изисква също така електротехникът да провери дали веригата е подходяща за захранване на мрежата със слънчева енергия.

Преди всичко, към един контакт респ. верига трябва да се свързва само един соларен модул (инвертор). Опасно би било свързването на няколко модула чрез множество гнезда.

Стандарт на продукта понастоящем се разработва стандарт, в съответствие с който устройствата могат да се тестват и сертифицират. Съветът на потребителите на DIN и Центърът за консултации на потребителите също участват в този процес; публикация в тази връзка се очакваше през 2022 г., а сега е планирана за 2024 г. До публикуването на този продуктов стандарт можете да използвате например Стандарт за безопасност публикуван от Германското дружество за соларна енергия (DGS).

Освен това трябва да спазвате инструкциите за свързване и използване, които производителите предоставят заедно с устройството. От тях ще научите и как да закрепите надеждно соларния модул и инвертора на предвиденото място за монтаж.

5. Колко големи са соларните модули за включване и кой размер е подходящ за мен?

Под соларни модули за включване разбираме 1 до 2 соларни модула с инвертор, които са свързани към електрическата верига на едно домакинство.

Това могат да бъдат 1 до 2 стандартни слънчеви модула (с размери около 1 x 1,70 м) с актуален дизайн, които обикновено имат номинална мощност между 350 и 420 W всеки. През следващите няколко години електрическите характеристики на стандартните модули ще продължат да се подобряват.

Посочените 600 вата се отнасят за мощността на свързване на инвертора към мрежата (AC). Възможно е също да се използват 2 модула с мощност 340 W всеки или 2 модула с мощност 420 W всеки, при условие че мощността на свързване на инвертора не надвишава 600 W.

Като алтернатива са подходящи и по-малки по формат и по-леки соларни модули, които е по-лесно да се прикрепят например към парапетите на балконите. Те имат мощност от 50 до 150 W и 2 до 4 от тях могат да бъдат свързани към един модулен инвертор.

Съвет: Ако искате сами да използвате колкото се може повече соларна енергия и да предотвратите захранване от мрежата, препоръчваме мощност от 200 до 400 W, което обикновено е стандартният соларен модул. Ако искате да произвеждате повече слънчева енергия, можете да помислите и за 2 стандартни соларни модула.

По принцип могат да бъдат създадени и фотоволтаични системи за включване с по-голяма мощност. Междувременно се предлагат и соларни модули с мощност например 2400 вата, но техните инвертори също могат да произвеждат максимум 600 вата. Консултантските центрове за потребителите съветват това да не се прави, тъй като тук възникват високи разходи, а поради дерегулацията може да се използва само малко електроенергия.

Според нас по-високите мощности на модулите без ограничение на инвертора трябва да се проектират като „правилна“ фотоволтаична система. Най-късно тогава обаче е необходимо квалифициран електротехник да провери всички технически предпоставки на електрическата връзка и да регистрира уреда при оператора на мрежата.

Въпреки това по-високите разходи за инсталиране на голяма фотоволтаична система обикновено се оправдават финансово само при значително по-големи мощности на системата от над 3 киловата.

Това съдържание е подготвено от потребителските центрове Северен Рейн-Вестфалия и Райнланд-Пфалц за мрежата от потребителски центрове в Германия.

Източник: Steckersolar: Solarstrom vom Balkon direkt in die Steckdose

Оценка на проучването сред доставчиците на соларни модули за включване към електрическата мрежа относно структурата на пазара, обема на пазара, продажбите и предпочитанията на клиентите.

Пазарът на соларни модули за включване към електрическата мрежа се развива динамично. Въпреки това досега липсваха убедителни данни за структурата и обема на пазара. Чрез проучване сред доставчиците на соларни модули за включване към електрическата мрежа в Германия и изготвен въз основа на него анализ, настоящото проучване за първи път показва структурата на доставчиците. Освен това то предоставя достоверна прогноза на пазара и представя предпочитанията за използване на соларни модули, както и възможностите и пречките от гледна точка на доставчиците.

Какво е характерно за доставчиците?

Резултатите от проучването показват, че 72% от доставчиците принадлежат към категорията на микропредприятията. Соларните модули за включване към електрическата мрежа са били предлагани и преди 2010 г., но 62% от анкетираните доставчици са започнали да продават соларни модули едва през 2019 г. или по-късно. От всички продадени от анкетираните доставчици до момента соларни модули, 75 % са продадени от компаниите директно на крайни клиенти.

Кои соларни модули се продават?

Що се отнася до мястото на използване на соларните модули, най-често срещаният тип приложение – 44% – е на открито, например на плоски покриви или в градини, а едва на второ място по честота на приложение – 29% – е балконът. Според проучването щепселът „Шуко“ се е превърнал в стандартна щепселна връзка – 77% от всички действащи соларни модули в Германия използват този щепсел.

Какъв е обемът на пазара в края на 2021 г.?

Въз основа на приблизителна оценка на събраните данни за пръв беше установено, че до края на 2021 г. на крайни клиенти в Германия са били продадени между 140 000 и 190 000 соларни модула за включване към електрическата мрежа. Това съответства на мощност от 59 до 66 мегавата. Броят на модулите, продадени от доставчиците в проучването, също се е увеличил почти двойно през 2021 г. в сравнение с предходната година. Общият оборот е трудно да бъде оценен въз основа на установената база, но през 2021 г. той трябва да е надхвърлил 30 милиона евро. Така за първи път и въз основа на данни може да се покаже, че пазарът действително се развива много динамично.

Пазарен обем на соларните модули за включване към мрежата общо и през 2020 г. и 2021 г. Брой на соларните модули за включване (вляво) и мощност в мегавати (вдясно).

Продадени соларни модули за включване към мрежата
Общо (до края на 2021 г.)
Проучване 2020 г.
Приблизителна оценка 2021
Лява графика
Натрупана мощност в MW
Общо (края на 2021 г.)
Проучване 2020 г.
Приблизителна оценка 2021
Дясна графика

Източник: https://solar.htw-berlin.de/studien/marktstudie-steckersolar-2022/

Научете повече за системата Plug-in PV от линковете по-долу:
Соларният модул Plug-in PV генерира електроенергия от слънчевата светлина, която инвертор преобразува в „битова електроенергия“. Той се свързва директно към съществуваща електрическа мрежа в жилището, чрез включване на щепсела в контакта.

Източници на немски език:
• Fragen und Antworten zu steckbaren Solar-Geräten
• Balkonfraftwerk.de from the part „Ihre Vorteile im Überblick”
• Balkonkraftwerk – FAQ
• Eigenen Sonnenstrom erzeugen!
• Solocal-energy.de/balkonkraftwerke – FAQ
• Die Mini-Solaranlage liefert Ökostrom vom Balkon Solarenergie in der Mietwohnung
• Auswahl des richtigen Balkonkraftwerkes
• Kosten und Amortisation von Balkonkraftwerken
• Aufbau und Funktionsweise von Balkonkraftwerken
• PRIWATT – FAQ
• Balkonkraftwerk Test-Check 2023: Infos & Anbieter im Überblick
• Steckersolargerät / Balkonsolaranlage
• Steckersolar: Solarstrom vom Balkon direkt in die Steckdose
• STECKER-SOLAR-SIMULATOR
• DER MARKT FÜR STECKERSOLARGERÄTE 2022
• So einfach ist es, ein Balkon-Solarmodul in Betrieb zu nehmen

Източници на английски език:
• Mister Balcony – FAQ
• Solar Microinverter For Balcony Solar System In Germany

София, 27.04.2013 г.: През последните трийсет години страната ни пропусна много възможности, за да направи хората енергийно активни и независими. Днес притиснати от енергийната криза, вместо да наваксаме пропуснатото, рискуваме да укрепим монопола още повече. Облекчават се процедурите за големите инвеститори, а пречките пред домакинствата и енергийните общности да подават в мрежата произведената неизползвана енергия остават. Да бъдат енергийно активни е еднакво важно както за бизнеса и общините, така и за домакинствата.

Хабитат България и гражданското сдружение “Обществен център за околна среда и устойчиво развитие” проведоха съвместно събитие, на което представиха начини за преодоляване на бариерите за активно използване на слънчевата енергия от домакинствата, така че прилагайки системата за нетно отчитане, те лесно да станат произвеждащи потребители на енергия. В него се включиха над 30 участника, сред които представители на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет (СНССЕИВ), Министерството на околната среда и водите (МОСВ), Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), общини, университети, професионални сдружения и неправителствени организации.

Част от ключовите въпроси, които организаторите отправиха към всички участници, засегнаха важността от въвеждането на „произвеждащ потребител“ (prosumer) и нетметъринг (net metering) в българската енергетика, както и облекчаване на бюрократичния процес при инсталирането на домашна фотоволтаична система. Във финалната дискусия се анализираха всички пропуски и се предложи изготвянето на „Пътна карта”, чрез която комплексно да се промени българското законодателство, така че то да бъде синхронизирано с европейското и в същото време да ни стимулира да бъдем енергийно активни. Това би ни помогнало да бъдем по-малко енергийно зависими и да допринесем за постигането на целта на ЕС за въглеродна неутралност до 2050 г.

Събитието е първият от поредица семинари на Консултативния съвет на заинтересованите страни за насърчаване използването на възобновяема слънчева енергия от домакинствата, част от проект EUKI “SUNRISE – Prosumer Solar Energy / Домакинства, произвеждащи енергия за бита от слънцето”, който Хабитат България изпълнява в консорциум с водеща организация Инициатива за жилищния сектор в Източна Европа (IWO) и партньори от Алианс на потребителите в Литва (LCA), Habitat for Humanity International (HFHI), Германско дружество за слънчева енергия (DGS) и Хабитат Македония. Проектът цели да спомогне преодоляването на бариерите за използване на възобновяема енергия (особено слънчева) от домакинствата в многофамилни жилищни сгради.

В България фотоволтаиците за балкони и фасади, с щепсел за включване в контакт (Plug-in PV с инсталирана мощност до 800W), са все още непопулярни в сравнение със страните от Западна Европа, където се прилагат от все повече домакинства. Тези фотоволтаици имат ниска себестойност, но висок потенциал за информиране на гражданите за възможностите за оползотворяване на слънчевата енергия и за мотивирането им да инсталират по-големи слънчеви енергийни системи в жилищните сгради.

Проектът стимулира въвеждането на инструменти за подпомагане и насърчаване на домакинствата в инсталирането на Plug-in PV, включително нетно отчитане на произведената и потребена енергия на годишна база, и се стреми да допринесе за постигане на по-високите цели на Европейския съюз за 55% намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. и въглеродна неутралност до 2050 г. Той е особено актуален в съвременните условия, когато високите цени на енергията показват важността на използването на ВЕИ за генериране на електричество, включително на ниво домакинства.

По време на събитието се проведе и дискусия “Да бъдем енергийно активни”, която е част от застъпническа кампания за енергийна независимост на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и „Зелени закони“. Те изпълняват проект „Да бъдем енергийно независими“, финансиран от Фонд „Активни граждани България“ по финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г.

Допълнителни източници на информация: 

Програма: Семинар за насърчаване използването на възобновяема слънчева енергия от домакинствата и дискусия “Да бъдем енергийно активни”

Презентации:
Какво представляват Plug-in PV
Да бъдем енергийно активни Производител и Потребител
Пътна Карта

Видеозапис:

Този проект е част от Европейската инициатива за климата (EUKI). EUKI е инструмент за финансиране на проекти на германското Федерално министерство на икономиката и защитата на климата (BMWK). Конкурсът на EUKI за проектни идеи се осъществява от Германското дружество за международно сътрудничество (GIZ). Общата цел на EUKI е да се насърчи сътрудничеството в областта на климата в рамките на Европейския съюз (ЕС) с цел намаляване на емисиите от парникови газове. www.euki.de/en